Door Henk Verreck op 5 november 2015

Algemene beschouwingen 2015, 2e termijn

Voorzitter,

Namens de PvdA fractie wil ik wethouder Aarts, en zijn familie condoleren met het overlijden van zijn moeder.  Mag ik ervan uit gaan dat de burgemeester deze zal overbrengen.

Mag ik het college danken voor de uitgebreide beantwoording van de vragen in de eerste termijn.

Naar de inhoud.

Tijdens mijn betoog gisteren heb ik het uitgebreid gehad over het vluchtelingen probleem. Dhr Claessens vroeg mij waar het aantal van 2000 vandaan kwam. Hier wil ik nu nog kort op ingaan. Het aantal van 2000 vluchtelingen is gebaseerd op de leegstand in de stad en niet op het aantal vluchtelingen dat in Nederland arriveert. Ik ben het dus niet eens met de wethouder en zijn visie op hoeveel vluchtelingen Heerlen aankan. Ik ben het wel eens met mijn partijleider Diederik Samsom die aangeeft dat er een evenredige verdeling moet zijn tussen de gemeenten in Nederland. Het doet mij overigens deugd dat de Wethouder luistert naar mijn partijleider, dat zou hij vaker moeten doen.

De fractie van de PvdA heeft nog geen antwoord gekregen op de vraag met betrekking tot wie gaat nu de wet taaleis controleren?

Het is goed dat er binnen de gemeente geen 18+ ers (zowel in dienst als ook via derden) zijn die het jeugdloon ontvangen.  Het is dan ook wat ons betreft geen probleem om dit stuk van het dictum te laten vervallen.  De rest van de motie willen we graag in standhouden omdat we dit volgens ons deze voorwaarde goed kunnen opnemen in de aanbestedingscriteria.

De PvdA Heerlen hecht er veel waarde er aan  om kinderen op jonge leeftijd al te betrekken bij maatschappelijke kwesties. De kinderburgemeester is daar volgens ons een geijkt medium hiervoor. We zouden er dan ook voor kiezen om dit project voortgang te kunnen verlenen. Nu begrijpen we dat we ook moeilijke keuzes moeten maken en dus met elkaar moeten bezuinigen. Wij willen ons zelf wel de opdracht meegeven om tijdens de commissie BD met elkaar te gaan onderzoeken op welke wijze we kinderen/jongeren kunnen betrekken bij de democratisch proces. We juichen overigens de plannen van de Wethouder toe om meer op straat te komen en in gesprek te gaan met de kinderen.

Op de volgende vragen heeft de fractie van de PvdA nog geen antwoord gekregen:

– de plannen met de school aan de Parkweg. Vanuit het college is daar nog geen antwoord op gekomen.

– de bezuinigingen van €30.000,-  op het sportstimuleringsprogramma

voor het basisonderwijs.

– de ontwikkelingen rondom decade, uit het uitblijven van de antwoorden van het college concluderen wij dat de gemeente op 1-1-2016 weer op het normale betalingsregime zit van 10 werkdagen!

Wij hebben gisteren met enige verbazing zitten luisteren naar het debat tussen de heer Meijer en wethouder Braeken over de mails aan de nieuwe huurders van het maankwartier. Mijn verbazing betrok zich vooral op het feit dat de heer Leers,  die tijdens zijn bijdrage daarop bevraagd werd door dhr Meijer. Niets wist van dit soort mails. Ik noemde gedrag om geen antwoord te geven op de overigens heldere vraag van de heer Meijer, van de heer Leers, gisteren “draaikonterij”. Met grote verbazing hebben wij vanmiddag kennis genomen van de gepubliceerde e-mails. Niet alleen wist de heer Leers en Petermann van de kwalijke mails aan huurders in het Maankwartier. De Heer Leers heeft zelf op verzoek van de heer van de Mortel ACTIEF contact gezocht met een huurder om informatie te vergaren.

Wij hebben collega Leers altijd als een raadslid ervaren met het hart op de goede plek, namelijk voor de stad, ook al zijn we het over veel standpunten niet eens. Maar nu moet ik echter constateren dat hij wat ons betreft  door de mand valt.

Henk Verreck, fractievoorzitter Partij van de Arbeid Heerlen.

Heerlen,  5 november 2015.