Door PvdA Fractie Heerlen op 4 november 2015

Motie: minimum Jeugdloon

De gemeenteraad van Heerlen in vergadering bijeen op 4 november 2015

Overwegende dat:

  • Een achttienjarige die afhankelijk is van het minimumjeugdloon bij een volledige werkweek een inkomen verdient dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt.
  • Jongvolwassenen die het minimumjeugdloon verdienen hiermee dus nauwelijks een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen.
  • De strijd van werkende jongeren, voor een volwassen loon voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar op steeds meer maatschappelijke steun kan rekenen.
  • Veel gemeenteraden, waaronder die van Amsterdam en Zwolle, al hebben verklaard hun steden ‘jeugdloonvrij’ te willen maken.
  • Dat er al CAO’s worden aangepast om geen jeugdloon meer te betalen.
  • Het Heerlen zou sieren om op korte termijn dit goede voorbeeld te volgen: niet alleen omdat Heerlense jongeren recht hebben op een eerlijk loon, maar ook omdat hiermee een krachtig signaal wordt afgegeven aan de landelijke politiek.

Verzoekt het college om:

  • De regering en de Staten Generaal op te roepen om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan het jeugdloon vanaf 18 jaar en jongeren van 18 tot 23 jaar oud recht te geven op het regulier wettelijk minimumloon.
  • Voor jongeren die werkzaam zijn voor de gemeente Heerlen het regulier wettelijk minimum loon in plaats van het jeugdloon te laten gelden en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de begroting van 2016.
  • Aan leveranciers waarvan de gemeente Heerlen diensten afneemt als voorwaarde te stellen dat zij 18-plussers geen jeugdloon, maar het reguliere loon dat voor de overige volwassen geldt te betalen.

 

 

Henk Verreck

Fractievoorzitter PvdA