Door Henk Verreck op 30 november 2015

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag

Betreft: Opvang vluchtelingen

De raad van de gemeente Heerlen in vergadering bijeen op 1 december 2015

Constaterende dat:
– Het steeds meer moeite kost om vluchtelingen te huisvesten binnen de reguliere opvang, omdat er onvoldoende plekken zijn.
– Er in Heerlen een ruime leegstand is met betrekking tot kantoorruimten en andere bedrijfsruimten.
– Er binnen dat leegstandswet mogelijkheden zijn om leegstaande bedrijfsruimten, zoals kantoorruimten, zorginstellingen en scholen, redelijkerwijs om te bouwen tot woonunits
(als voorbeeld oplossingen met betrekking tot de kantoorruimtes http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vluchtelingen-in-kantoren-huisvesten-hoe-werkt.9493838.lynkx )

– Door aanpassingen van de betreffende ruimtes voldoen deze aan de criteria die Heerlen stelt: Humane opvang, kleinschaligheid en spreiding.
– Er overeenstemming is tussen het COA en de provincie over kleinschalige opvang.
– Er vanuit het COA en de VNG een regeling is ontwikkeld die voor financiering zorgt bij tijdelijke opvang van statushouders “de GGZA regeling”. (https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151009-factsheet-ggza-1.pdf)

Overwegende dat:
– Er binnen de gemeente Heerlen voldoende mogelijkheden zijn voor extra opvang van vluchtelingen/statushouders is op basis van bestaande leegstand.
– Wij als sociaalste stad van Nederland mensen tijdens de komende winter niet in de kou mogen laten staan
– De PvdA kiest voor humane opvang dichtbij voorzieningen (OV, onderwijsmogelijkheden, winkels).
– Leegstaande kantoorpanden prima gebruikt kunnen worden voor noodopvang van vluchtelingen.
– De Provincie Limburg in 2016, 2500 plekken additionele noodopvang krijgt.

Verzoekt het college:
– Op korte termijn in gesprek te gaan met het COA en eigenaren van kantoorlocaties om te onderzoeken of en op welke wijze deze locaties aangepast kunnen worden zodat extra opvang gerealiseerd kan worden.
– Ook in kaart te brengen of leegstaand gemeentelijk vastgoed geschikt gemaakt kan worden voor opvang.
– Het resultaat van deze overleggen te bespreken met de raad in de volgende commissie SI en/ of raadsvergadering.
– Indien deze gesprekken een positieve uitkomst hebben, met een voorstel te komen om naar rato extra statushouders op te vangen in Heerlen.
– Tot slot te onderzoeken op welke wijze de gemeente een extra stap kan doen om een gedeelte van de 2500 extra opvangplekken voor vluchtelingen in te vullen, conform zo zogenaamde “short list” van de Gouverneur dhr. Bovens.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie PvdA Heerlen