3 Opgroeien en opvoeden

Je hoort het zo vaak: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als we deze uitspraak voor de jeugd in Heerlen serieus nemen en zelfs nog breder opvatten, kunnen we stellen dat iedere nieuwe geboorte een nieuwe kans voor een gezin, familie, buurt en stad betekent. Dat schept de verplichting om als gezin, familie, buurt en stad te zorgen voor een veilige, geborgen en kansrijke omgeving waarin iedere jeugdige kan opgroeien en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige burger die kan omgaan met de uitdagingen van het leven.

Over samen verantwoordelijkheid nemen voor het opgroeien en opvoeden van de jeugd, waarbij principes als uitgaan van de eigen kracht van het kind en gezin, 1gezin-1plan-1regisseur en normaliseren van opvallend gedrag centraal staan, wordt al jaren gesproken, maar is in Heerlen tot nu toe nog zeker geen gemeengoed. Dit moet veel sterker gestimuleerd worden en per buurt daadwerkelijk geïmplementeerd. Hierbij spelen de voorschoolse en schoolse voorzieningen een grote rol. Zij zijn de kern in de wijk en buurt waar alle jeugd, ouders en verzorgers komen. Dit zijn de plekken waar heel veel informatie beschikbaar is over de gezinssituaties, maar ook de sociale structuren in de straten en buurten. De PvdA gaat hierop aansluiten door het inzetten van gezinswerkers per buurt. Zij sluiten aan bij de (voor)schoolse voorzieningen, maar ook bij voorzieningen als het consultatiebureau. Deze gezinswerker kan dan de in Heerlen gebrekkige ouderparticipatie en thuisactiviteiten als voorlezen en samen spelen verbeteren. Dit betekent geen taakverzwaring voor het onderwijs, maar een samenwerkingspartner die ingezet kan worden om gezinnen te ondersteunen bij hun zware en belangrijke taak: kinderen opvoeden en een sterke en stimulerende omgeving bieden. Hiermee kan de gezinswerker als spin in het web de samenwerking rondom kinderen en gezinnen echt verbeteren.

Belangrijk is dat opvoeden anno 2018 een zware taak en verantwoordelijkheid is, daar mag en moet je soms bij geholpen worden, maar je hoeft ook echt niet voor ieder opvallend gedrag een jeugdzorgtraject in te zetten. We moeten samen accepteren dat er verschillen zijn, maar als PvdA Heerlen willen we dat ieder kind zich maximaal kan ontplooien. Daar staat tegenover dat het zeer belangrijk is om dreigende problemen vroeg te signaleren en aan te pakken en veel te doen aan preventie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal en gedrag, vroegtijdig hulp bieden bij complexe scheidingen en ernstige opvoedproblemen thuis signaleren en begeleiden. We gaan er samen voor om kleine problemen klein te houden en op te lossen.

Preventie gaat ook over een gezonde levensstijl en daar hoort goede voeding en veel bewegen bij. De PvdA wil de sportprogramma’s die nu lopen via het onderwijs en de verenigingen in stand houden. In een gemeente met veel te veel kinderen met overgewicht is het belangrijk om sport dicht in de buurt aan te bieden. Heerlen heeft gelukkig een goede spreiding van sportaccommodaties, behalve als het om zwembaden gaat. De PvdA wil een zwembad toevoegen in het centrum van Heerlen zodat de zuidkant van de stad ook goed afgedekt wordt. Het schoolzwemmen in Heerlen blijft voor ieder kind gehandhaafd.

 Bij opvoeden en opgroeien hoort uiteraard ook het ontwikkelen van talenten. Hiervoor is het belangrijk om veel en veelzijdige stimulering te bieden. Cultuureducatie is daar een belangrijk instrument voor. Via bezoeken aan musea en podia leren kinderen een wereld kennen die ze van hun ouders niet altijd meekrijgen. Kunst inspireert, verbreedt je kijk op de wereld en leidt tot reflectie. De combinatie van cultuur maken en beleven wensen we ieder kind toe en daarom wil de PvdA Heerlen dat elke leerling jaarlijks drie cultuurinstellingen in Heerlen bezoekt en amateurkunstverenigingen samen met de muziekschool de klas in brengen.

Een nog grotere opgave ligt er voor kinderen in kwetsbare gezinnen die vaak veel in huis hebben maar weinig van huis uit mee krijgen. Helaas zijn ondanks veel aandringen van de PvdA de weekendscholen nog steeds geen werkelijkheid in Heerlen. We zien de weekendschool als een klassiek verheffings– en verbindingsmechanisme. Juist in dit extra onderwijsaanbod kunnen kinderen een brede algemene ontwikkeling, eigentijdse vaardigheden en cultuur- en sportactiviteiten meekrijgen. We zullen hier voor de komende periode een topprioriteit van maken. Ook zullen we een sterkere verbinding leggen tussen de Stichting Leergeld en de cultuurinstellingen zodat overgebleven kaartjes toch goed terecht komen.

Heerlen heeft inmiddels een flink aantal nieuwe scholen gebouwd. Bij de BMV in Hoensbroek-Zuid gaat snel de schop in de grond, maar daarna zijn qua nieuwbouw Tarcisius en Heerlerbaan aan de buurt. Het Tarcisius willen wij onderbrengen in het oude HTS-gebouw zodat een monument daar een nieuw leven krijgt (met verbindingen naar het Bekkerveld en de Annakerk) en de straten om de huidige school ontlast worden. Heerlerbaan moet een BMV krijgen in het centrum van het stadsdeel. Verder willen we bestaande gebouwen, zoals in de Passart, Welten en Heksenberg, weer bij de tijd brengen.